آرشیو برچسب های: مهندسی کامپیوتر

مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار ۱و۲ دانشگاه پیام نور دکتر فراهی و مهندس پورامینی نرم افزار ۱ دکتر پور وطن دانشگاه امیرکبیر نرم افزار ۲ دکتر گرگان محمدی دانشگاه امیرکبیر

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

دکتر نور الله مهندس امام قلی زاده مهندس قبائی