آرشیو برچسب های: دانلود جزوه مکانیک

مکاترونیک

دکتر محجوب دانشگاه تهران انتشار در تلگرام انتشار در فیسبوک انتشار درتوییتر

هیدرولیک و پنوماتیک

دکتر تقی زاده دانشگاه تهران انتشار در تلگرام انتشار در فیسبوک انتشار درتوییتر

کنترل

درس کنترل اتوماتیک صنعتی اصفهان دکتر سعید بهبهانی دکتر جهانبخش حامدی ۹۳ دکتر محجوب دانشگاه تهران کنترل اتوماتیک دکتر احمد باقری انتشار در تلگرام انتشار در فیسبوک انتشار درتوییتر

دینامیک ماشین

استاد اسلامی دانشگاه امیرکبیر دکتر تیموری فعال ۹۳ دکتر حامدی سال ۹۳ دکتر محمد مشایخی صنعتی اصفهان انتشار در تلگرام انتشار در فیسبوک انتشار درتوییتر

ارتعاشات

دکتر بختیاری نژاد دانشگاه امیرکبیر دکتر سعید ضیایی راد صنعتی اصفهان دکتر محسن جباری ۹۳ دکتر یوسفی کما دانشگاه تهران انتشار در تلگرام انتشار در فیسبوک انتشار درتوییتر

دینامیک

جزوه دینامیک دکتر جباری 93 دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده صنعتی اصفهان انتشار در تلگرام انتشار در فیسبوک انتشار درتوییتر

طراحی اجزا

دکتر بهزادی دانشگاه شریف طراحی اجزاء ۲ دکتر شریعت پناهی دانشگاه تهران دکتر صالح اکبر زاده و دکتر محسن بدرسمای جزوه طراحی اجزا دکتر عباس رهی شریعت پناهی دانشگاه تهران طراحی اجزا 1 انتشار در تلگرام انتشار در فیسبوک انتشار درتوییتر