آرشیو دسته بندی: مهندسی هوافضا

طراحی هواپیما

دکتر پازوکی دانشگاه خواجه نصیر

سیستم های اتوماتیک در فضا

دکتر نوین زاده خواجه نصیر

طراحی اجسام پرنده

در حال تکمیل این قسمت هستیم. همچنین بخوانیــــــد :

تحلیل سازه ها

در حال تکمیل این قسمت هستیم. همچنین بخوانیــــــد :

مقاومت مصالح

در حال تکمیل این قسمت هستیم. همچنین بخوانیــــــد :

ارتعاشات

در حال تکمیل این قسمت هستیم. همچنین بخوانیــــــد :

مکانیک پرواز دو

در حال تکمیل این قسمت هستیم. همچنین بخوانیــــــد :

مکانیک پرواز یک

در حال تکمیل این قسمت هستیم. همچنین بخوانیــــــد :